Kjøpsvilkår Brødrene Badstua AS

Følgende kjøpsvilkår gjelder for kjøp av varer og tjenester fra Brødrene Badstua AS. Kjøpsvilkårene skal være lest og forstått før bestilling.

Dette kjøp er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, som hovedsakelig reguleres av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, ehandelsloven og finansloven. Se www.lovdata.no for mer informasjon.

Avtale og parter

Avtalen mellom kjøper (den person som foretar bestillingen) og selger (Brødrene Badstua AS) består av opplysningene selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, eventuell direkte korrespondanse mellom partene, samt disse kjøpsvilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene selger har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og kjøpsbetingelsene, går det direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran kjøpsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Selger: Brødrene Badstua AS, Bygdevegen 137, 2415 Heradsbygd, epost brodrene@badstua.no, tlf. +47 483 97 164, org.nr. 920 577 997 MVA

Kjøper: er den person som foretar bestillingen.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt av selger. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og den annen part innså, eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Generelle vilkår

Kjøper må være 18 år eller eldre for kjøp av varer og tjenester fra Brødrene Badstua AS. Kjøper skal ikke gjøre avtale med montør, tilpasse eiendom, gjøre innkjøp av materiale/utstyr eller annet som kan føre til økonomisk tap på kjøpers side, før levering er skjedd og leveransen er kontrollert av kjøper.

Generelt

Med «Lagerført standardvare» menes det i denne avtalen en vare som er ferdig fremstilt og som er lagerført hos selger.
Med «Bestillingsvare» menes det i denne avtalen en vare som er ferdig fremstilt og lagerført hos selgers leverandør.
Med «Tilvirkningsvare» menes det i denne avtalen en vare som fremstilles etter kjøpers spesifikasjoner/valg, eller som har fått et tydelig personlig preg.

Priser og betaling

Priser gitt i bestillingsløsningen er inklusive mva.

Totalkostnadene presiseres av selger i bestillingsløsningen før avtaleinngåelse. Kjøper skal innbetale totalkostnadene gitt ved avtaleinngåelse til selger etter ordrebekreftelse (bekreftelse på avtalen) er mottatt av kjøper, innen de frister som følger betalingsmetoden.

Forskuddsbetaling
Forskuddsbetaling kan benyttes av kjøper der varen er en «lagerført standardvare», «bestillingsvare» eller «tilvirkningsvare». Kjøper mottar betalingsinformasjon samtidig med ordrebekreftelsen. Frist for innbetaling er 10 dager etter betalingsinformasjon er mottatt av kjøper. Dersom forhåndsbetalingen ikke er registrert hos selger innen forfallsdato vil selger heve avtalen.

Fakturabetaling
Fakturabetaling kan benyttes av kjøper der varen er en «lagerført standardvare». Kjøper mottar betalingsinformasjon etter varen er overlevert til transportør eller stilt til kjøpers rådighet i selgers varelager. Frist for innbetaling er 14 dager etter kjøper har mottatt betalingsinformasjon for fakturabetaling av selger.

Dersom varen er levert, og fakturabetaling ikke er registrert hos selger innen 14 dager etter forfallsdato, vil kjøper motta en purring av selger med krav om innbetaling av kjøpesummen pluss forsinkelsesrente med rentesats fastsatt av Finansdepartementet, og et purregebyr på kr 70,- med betalingsfrist på 14 dager. Om purringen ikke er registrert betalt hos selger innen betalingsfristen, vil kjøper motta ett inkassovarsel av selger med krav om innbetaling av kjøpesummen pluss forsinkelsesrente med rentesats fastsatt av Finansdepartementet, tidligere ubetalt purregebyr og et purregebyr på kr 70,- med betalingsfrist på 14 dager. Ved manglende betaling av inkassovarsel vil kravet bli sendt til inkasso.

Avbestilling

Kjøpet kan avbestilles kostnadsfritt innen 24 timer etter forskuddsbetaling er registrert hos selger, eller innen 24 timer etter bestilling med fakturabetaling er registrert hos selger.

Kjøpet kan avbestilles av kjøper frem til varen er levert eller stilt til kjøpers rådighet på leveringsstedet.

Dersom kjøpet avbestilles av kjøper og varen er en «bestillingsvare» eller «tilvirkningsvare», vil et gebyr tilsvarende 30% av varekostnaden påløpe kjøper.

Dersom kjøpet avbestilles av kjøper etter varen er overlevert til transportør eller gjort klar for henting i selgers varelager, vil det også påløpe kjøper et gebyr tilsvarende transportkostnader (tur/retur) og/eller kr 200,- for å dekke selgers håndteringskostnader.

Melding om avbestilling sendes på epost til brodrene@badstua.no med emne «avbestilling».

Endring av ordre

Dersom det etter avtaleinngåelse er umulig for selger å anskaffe varen, eller om anskaffelsen av varen medfører en urimelig kostnad for selger, vil selger tilby kjøper en tilsvarende vare. Kjøper kan fastholde ordren, godta endringen i ordren eller avvise endringen i ordren.

Levering

Varen er levert til kjøper når kjøper, eller en annen kjøper har utpekt, har kontroll over varen eller når kjøper har blitt kjent med at varen er stilt til kjøpers rådighet på leveringsstedet av selger. Varen leveres av Posten eller Brødrene Badstua AS til kjøpers leveringssted i fastlands-Norge. Leveringsstedet skal ha veiforbindelse.

Leveringstid
Forventet leveringstid gis i bestillingsløsningen før avtaleinngåelse. Dersom leveringstid ikke gis i bestillingsløsningen før avtaleinngåelse skal varen leveres uten unødig opphold og innen 30 dager. Leveringstid gjelder fra den dag forhåndsbetaling er registrert hos selger eller fra den dag bestilling med fakturabetaling er registrert hos selger. Leveringstiden kan bli endret av selger om det foreligger en hindring som ikke kan overvinnes, om levering innen leveringstiden vil medføre en stor ulempe eller kostnad for selger eller om kjøper ikke oppfyller de plikter som følger avtalen.

Postpakke
Varen leveres av Posten til nærmeste postkontor. Sporingsnummer blir sendt på epost til kjøper når varen er overlevert av selger til transportør. Kjøper vil motta melding på SMS eller epost når varen er klar for henting. Denne fraktmetoden tilbys kun på varer som veier under 35kg, og som er innenfor Postens mål. Varen skal hentes av kjøper innen 14 dager fra den dag hentemelding er mottatt av Posten.

Hjemlevering
Varen leveres av Brødrene Badstua AS til leveringsstedet, frem til kjøpers inngangsdør eller fortauskant. Melding om avreise blir sendt på epost eller SMS når varen er overlevert av selger til transportør. Kjøper vil motta melding på telefon når transportør er ca. 30 minutter fra kjøpers leveringssted.

Dersom leveringsstedet ikke har veiforbindelse, kan varen leveres til nærmeste rasteplass eller kai. Kjøper, eller en autorisert person over 18 år, skal være på leveringsstedet ved levering, med mindre annet er avtalt med selger. Ved levering skal varen undersøkes, og fraktseddelen skal fylles ut av selger og signeres av kjøper, med mindre annet er avtalt med selger.

Kjøper skal sørge for at bommer på privat vei er åpnet/ulåst og andre hindringer for transportøren fjernes på leveringsstedet før levering. Varen transporteres med pickup / pickup med henger og losses for hånd. Er varen stor eller tung plasseres varen ved lossingspunktet.

Hent selv
Varen klargjøres i selgers varelager og hentes av kjøper. Kjøper vil motta en påminnelse om henting når utleveringsdato nærmer seg. Kjøper vil motta melding på SMS eller epost når varen er klar for henting. Varen skal hentes av kjøper innen den angitte tidsrammen selger gir i hentemeldingen, og innen 14 dager fra den dag kjøper har mottatt hentemelding. Ordrebekreftelse og legitimasjon skal vises ved henting. Skal varen hentes av andre enn kjøper skal dette meldes ifra til selger før henting.

Uavhentede varer

En vare som kjøper unnlater å hente eller overta, og som deretter returneres til selgers varelager.

Dersom fakturabetaling er benyttet og varen ikke hentes innen forfallsdato vil selger heve avtalen.

Dersom kjøpesummen er betalt innen forfallsdato vil den uavhentede varen bli stilt til kjøpers rådighet i selgers varelager.

Dersom avtalen heves av selger vil det påløpe kjøper et gebyr tilsvarende transportkostnader (tur/retur) og/eller kr 200,- for å dekke selgers håndteringskostnader. Om varen er en «bestillingsvare» eller «tilvirkningsvare», vil det også påløpe kjøper et gebyr tilsvarende 30% av varekostnaden.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom varen ikke blir levert eller om varen blir levert for sent, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning.

Dersom selger spør om kjøper vil motta leveringen tross forsinkelsen eller underretter forbrukeren om at varen vil bli levert innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at kjøper har fått meldingen, kan kjøperen ikke heve om oppfyllelse av selger skjer innen den tid som er angitt.

Oppfyllelse
Er leveringstiden kommet uten at varen er levert, kan kjøper fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Oppfyllelse kan ikke kreves av kjøper om det foreligger en hindring som ikke kan overvinnes av selger, eller om oppfyllelsen vil medføre en stor ulempe eller kostnad for selger. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan kjøper kreve oppfyllelse. Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om kjøper venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom kjøper har krevd oppfyllelse, og selger ikke leverer innen tilleggsfristen, kan kjøper heve avtalen. Avtalen kan heves umiddelbart av kjøper om varen nektes levert av selger, hvis levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen eller hvis kjøper før inngåelsen av avtalen har underrettet selger om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende. Er varen levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter kjøper fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøper kan kreve erstatning for oppstått dokumentert eller sannsynliggjort tap som lides som følge av forsinkelse eller manglende levering jf. Forbrukerkjøpsloven § 24

Melding om forsinkelse og manglende levering sendes på epost til brodrene@badstua.no med emne «forsinkelse og manglende levering».

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper, eller en annen kjøper har utpekt, har kontroll over varen eller når kjøper har blitt kjent med at varen er stilt til kjøpers rådighet på leveringsstedet av selger.

Kontroll av varen, mangel ved varen og reklamasjon

Varen skal kontrolleres av kjøper ved levering. Dersom varen har en mangel etter kontroll ved levering (om varen er skadet eller om varen ikke er i samsvar/avviker med det som følger av avtalen) skal dette uten unødig opphold (innen 2 måneder) meldes ifra til selger. Dersom varen har en mangel ved levering skal dette meldes på epost til selger, på fraktseddel om varen er levert av Brødrene Badstua AS eller til ansatt ved henting.

Dersom en mangel ved varen oppdages av kjøper etter levering skal mangelen påberopes(reklameres) til selger innen 2 måneder etter mangelen ble oppdaget av kjøper.

Dersom kjøper oppdager en mangel skal varen ikke monteres/settes i bruk.

Reklamasjon må senest skje to år etter varen ble levert. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år, er fristen for å reklamere fem år. Reklameres det ikke i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter levering skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang, dersom ikke annet bevises. Ved reklamasjon etter 6 måneder etter levering må kjøper bevise/sannsynliggjøre at mangelen var tilstede da kjøper overtok varen.

Mangel som er forårsaket av normal slitasje, skade ved lagring, eller feil eller mangler som skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side kan ikke påberopes (reklameres).

Ved gyldig reklamasjon forbeholder selger retten til å reparere/rette mangelen (avhjelp) hvis det umulig å omlevere en vare, eller om omlevering medfører en urimelig kostand for selger.

Avhjelp er fullført den dag kjøper er kjent med at mangelen er reparert/rettet. Selger kan ikke foreta mer enn to avhjelpsforsøk av samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterlige forsøk er rimelig. Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøper kreve forholdsmessig prisavslag. I stedet for prisavslag kan kjøper heve avtale, med mindre mangelen er uvesentlig.

Ved gyldig reklamasjon skal varen være reparert/rettet innen rimelig tid (innen rimelig tid fra da mangelen ble påberopt av kjøper, eller fra da selger har mottatt varen fra kjøper).

Ved gyldig reklamasjon vil kjøper få tilbakebetalt returkostnadene, og varen vil bli levert til kjøper uten kostnader.

Ved ugyldig reklamasjon, der varen er returnert til Brødrene Badstua AS for undersøkelse, vil det påløpe kjøper et gebyr på kr 200,- for å dekke undersøkelsen, og varen vil bli stilt til kjøpers rådighet i Brødrene Badstua AS varelager for henting.

Påberopes en mangel vil kjøper bli bedt om å oppgi ordrenummer, hvilke vare det gjelder og hva som er mangel ved varen. Kjøper kan også bli bedt om å levere bilder av mangelen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å avgjøre om det foreligger en mangel, skal varen returneres av kjøper til Brødrene Badstua AS. Kjøper er ansvarlig for å returnere varen, med mindre annet er avtalt med Brødrene Badstua AS. Dersom det bevises med korrespondanse, eller etter undersøkelse av returnert vare, at det er foreligger en mangel ved varen, kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, kreve retting og omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen og kreve erstatning. Brødrene Badstua AS vil iverksette tiltak for å utbedre mangelen. Tiltak som iverksettes på kjøperens initiativ vil ikke bli erstattet av Brødrene Badstua AS. Dersom varen returneres til selger for undersøkelse skal returkostnaden ikke overstige leveringskostnaden i bestillingen.

Melding om mangel ved varen sendes på epost til brodrene@badstua.no med emne «mangel ved varen».

Angrerett

Angrefristen utløper 14 dager fra den dag kjøper får den siste varen i fysisk besittelse. Kjøper skal uten unødig opphold, og senest 14 dager etter melding om bruk av angrerett ble gitt til selger, returnere varen i tilnærmet samme stand og mengde til Brødrene Badstua AS. Kjøpesummen tilbakebetales uten unødig opphold, og senest 14 dager etter varen er mottatt av Brødrene Badstua AS. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Kjøper må bære returkostnadene selv.

Angreretten gjelder ikke på tilvirkningsvarer.

Om varen er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon skal verdiforringelsen dekkes av kjøper med redusert tilbakebetaling eller med betalingskrav.

Melding om bruk av angreretten sendes på epost til brodrene@badstua.no med emne «angrerett» sammen med utfylt angrerettskjema (skjema ligger vedlagt med ordrebekreftelsen på epost).

Retur

For vare som returneres i posten skal kjøper sende varen som registrert pakkepost (så varen kan spores av kjøper). Varen skal ikke returneres med postoppkrav, som rekommandert sending eller bli returnert ved å krysse av «nektet mottatt» av kjøper ved utleveringssted.

Dersom varen ikke kan returneres i posten skal leveringsdato meldes ifra til Brødrene Badstua AS før varen returneres av kjøper.

Varen skal sikres/pakkes av kjøper så varen ikke tar skade under returen. Kjøper har risikoen for varen frem til den er returnert til Brødrene Badstua AS.

Kjøper skal bære returkostnadene selv.

Returadresse: Brødrene Badstua AS, Bygdevegen 137, 2415 Heradsbygd.

Tilbakebetaling

Penger kjøper har til gode hos selger blir refundert kjøpers konto innen rimelig tid. Dersom varen er levert til kjøper, skal varen være returnert til selger før refusjonsprosessen begynner.

Force majeure

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Personopplysninger

Brødrene Badstua AS kan innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Brødrene Badstua AS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene innhentes fra opplysningene kjøper gir i bestillingsløsningen. Kjøpers personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Brødrene Badstua AS skal få gjennomført avtalen med kjøper, eller i lovbestemte tilfeller. Brødrene Badstua AS vil kun innhente kjøpers personnummer der det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig, jf. Personopplysningsloven § 12. Brødrene Badstua AS kan ved samtykke fra kjøper benytte kjøpers personopplysninger til å sende kjøper reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen. Kjøper har rett til innsyn i egne personopplysninger og kan kreve disse rettet eller slettet ved å kontakte Brødrene Badstua AS på epost brodrene@badstua.no. Nettsiden bruker ikke cookies.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøper kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Brødrene Badstua AS. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.

Salgspant

Brødrene Badstua AS har salgspant i de leverte produktene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Brødrene Badstua AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. Pantelovens §3-14 flg.